Poučení o zpracování osobních údajů při komunikaci s Českým rozhlasem přes webové stránky

2. prosinec 2020

Český rozhlas zpracovává osobní údaje, které vyplníte do webového formuláře. Přečtěte si poučení o jejich zpracování.

  1. Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, jako správce (dále pro účely tohoto článku jen „Správce“ ) v souvislosti s komunikací návštěvníků webových stránek (vzkazy do studia, písničky na přání apod.) zpracovává jejich osobní údaje (dále pro účely tohoto článku jen „subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou kontaktovat Správce prostřednictvím jeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese poverenec@rozhlas.cz nebo mohou kontaktovat Správce přímo na kontaktních adresách uvedených na webových stránkách Správce www.rozhlas.cz.
  2. Správce zpracovává osobní údaje, které subjekt údajů vyplnil do webového formuláře. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
  3. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely oprávněného zájmu Správce na řádné komunikaci s návštěvníky webových stránek, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  4. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je dobrovolné. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k vyřízení požadavku nebo odpovědi na dotaz subjektu údajů.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jeho zpracování, nejčastěji po dobu nezbytnou pro vyřízení dotazu, požadavku či přání subjektu údajů.
  6. Osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, budou nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí, které následuje po uplynutí účelu k jejich zpracování anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
  7. Správce může předat osobní údaje subjektu údajů příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Správce povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na Správci. Správce nebude osobní údaje předávat žádným zpracovatelům.
  8. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má subjekt údajů řadu práv, jejichž výčet a popis je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů a zásadách použití cookies.
Spustit audio